psikologji.net
Qershor 22, 2017, 09:33:42 MD *
Miresevini, Vizitor. Ju lutemi identifikohuni ose regjistrohuni.

Identifikohuni me emrin, fjalekalimin dhe kohen e identifikimit
Njoftime: Lexoni materiale të ndryshme në: Psikologji - Gjithçka nga www.Psikologji.net <> Për të pasur të drejta dhe akses të plotë në të gjithë forumin, ju duhet të regjistroheni së pari. Për t'u regjistruar klikoni këtu: Regjistrohuni. Për çdo problem mund të na kontaktoni në: eldi@psikologji.net
 
  Kreu Forum Ndihme Kerko Kalendari Shop Identifkohuni Regjistrohuni  
Faqe: [1]   Shko Poshte
  Printo  
Autor Teme: Udhëzimi i MASH-it për studimet pasuniversitare  (Lexuar 3654 here)
0 Anetare dhe 1 Vizitor po shikojne kete teme.
J@mes
The World Is Yours
Administrator
Qytetar/e Nderi
*****
Jo Ne Linje Jo Ne Linje

Gjinia: Mashkull
Postime: 2805
7513.00 Kredite

View Inventory
Send Money to J@mes


Shiko Profilin WWW
« : Tetor 18, 2010, 06:08:06 MD »

Udhëzimi i MASH-it për studimet pasuniversitare


Ministria e Arsimit përcakton kriteret për organizimin e studimeve në institucionet e arsimit të lartë: hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimeve. Vetëm pak ditë pasi u miratuan kuotat për masterat në të gjitha universitetet e vendit, MASH nxjerr udhëzimin për mënyrën e organizimit të masterave të nivelit të parë, të dytë dhe doktoraturave. Gazeta sjell për lexuesin të dhënat e plota për kreditet e kërkuara për aplikantët, kushtet, fitimin e diplomave të studimit, kohëzgjatjen e programeve, objektivat, lëndët dhe veprimtaritë mësimore të programit të studimit. Në këtë udhëzim të përgatitur pak ditë më parë jepet edhe rregullorja e institucionit dhe ajo e programit të studimit. Udhëzimi përmban shtojcat sqaruese për programet e studimeve universitare (studimet e ciklit të parë, të ciklit të dytë, programet e integruara të studimit të ciklit të dytë dhe strukturën e plotë të programeve të studimit). Po ashtu, përcaktohen kriteret dhe vendet ku duhet mbrojtur gjuha e huaj. Pjesë e udhëzimit janë edhe formularët për propozim për hapjen/riorganizimin e programeve të studimit “Bachelor”, “Master profesional”, “Master i Shkencave” dhe “Doktoraturë”, të detajuara në planet mësimore, programet, kriteret e pranimit, planet financiare. Të gjitha nivelet e studimit pas përfundimit të shkollës së lartë janë të përcaktuara në mbështetje të ligjit të ri të arsimit të lartë, miratuar pak muaj më parë. Gazeta do të sjellë të gjitha detajet për lexuesit, duke filluar që nga dita e sotme dhe në vijim, për të gjitha kategoritë e studimeve pasuniversitare.


Udhëzimi, kushtet dhe mënyra e aplikimit për “Master” dhe “Doktoratë”

Zbardhet procedura për aplikimin dhe regjistrimin sipas diplomave
Dokumentet që duhen dorëzuar për kandidatët e doktoratës

Udhëzimi i MASH-it përcakton kushtet e pranimit në programet e ndryshme të studimit, si kriteret e konkurrimit, hapjen e konkurrimit, tarifat dhe dokumentacionin që duhet të paraqitet. “Për t’u pranuar në një program studimi të ciklit të parë apo program të integruar të studimit të ciklit të dytë, kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses Maturën Shtetërore, të zotërojë një diplomë tjetër studimi, të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të ose të zotërojë një diplomë të lëshuar nga një institucion i arsimit të lartë”, - thuhet në udhëzimin e MASH-it. Universitetet (institucionet e arsimit të lartë) kanë të drejtë të propozojnë kritere të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilat shqyrtohen dhe vlerësohen nga MASH-i në këshillim me Konferencën e Rektorëve dhe Këshillin e Arsimit të Lartë dhe Shkencës. Mbi këtë bazë, ministri miraton, me udhëzim, kriteret dhe procedurat e pranimit në ciklin e parë të studimeve.
Edhe për programet e studimeve të nivelit të dytë (pasi ka marrë diplomën “Bachelor”, vetë universitetet përcaktojnë rregulloren dhe kriteret specifike për pranimin e studentëve në çdo program studimi të ciklit të dytë, që lidhen me drejtimin e formimit të tyre në ciklin e parë dhe cilësinë e përgatitjes individuale të studentëve. Këto kritere specifike bëhen publike para fillimit të pranimeve të radhës në institucion. “Institucionet e arsimit të lartë i pranojnë kandidatët mbi bazën e një procedure konkurrimi transparente, të përshkruar në detaje, në rregulloret e programeve të studimit, të cilat bëhen publike jo më vonë se 6 muaj para pranimit”, - thotë udhëzimi. Të drejtën për të nisur doktoratën e kanë të gjithë ata kandidatë që kanë diplomë “Master të Shkencave” ose “Master të Arteve të Bukura”, apo diplomë tjetër të fituar brenda apo jashtë vendit, e cila është e ekuivalentuar për nivelin përkatës të studimeve, në përputhje me programin që kërkon doktorata.

Procedurat për doktoratën
Rregullorja e programeve të studimit për doktoraturën bëhet publike jo më vonë se 6 muaj para pranimit. Procesi i doktoratës monitorohet nga Rektorati dhe Ministria e Arsimit. Pranimi dhe regjistrimi i aplikantëve organizohet nga njësia përgjegjëse për programin përkatës të doktoratës. Procedura e pranimit të kërkesave bëhet sapo të miratohen kuotat nga Këshilli i Ministrave dhe periudha e pranimit të kërkesave zgjat jo më pak se dy javë. Kandidatët duhet të dorëzojnë dosjen individuale që përmban një sërë dokumentesh (shih dokumentet e kërkuara në tabelën 1).
Udhëzimi thotë se përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga Këshilli i Profesorëve të njësisë kryesore përgjegjëse për programin e doktoratës ose Këshilli i Profesorëve të institucionit. Sipas tij, kanë përparësi kandidatët që vijnë nga personeli akademik, të punësuar me kohë të plotë. Këshilli i Profesorëve përgjegjës ngre komisionet ad-hoc sipas fushave përkatëse të çdo programi doktorate për përzgjedhjen e kandidatëve fitues. Kryetari i çdo komisioni të tillë është dekani.
Lista e kandidatëve fitues, një javë pas aplikimit dërgohet nga komisioni Ad-hoc në këshillin e profesorëve dhe shpallen nga dekani jo më vonë se 2 javë nga mbyllja e aplikimeve. Sipas udhëzimit, dekani përcakton afatet e animimeve të kandidatëve që nuk kanë fituar dhe shqyrtimi i tyre bëhet nga Këshilli i Profesorëve që jep vendimin përfundimtar. Fituesit e doktoraturës duhet të regjistrohen në një periudhë jo më pak se një javë nga data e përcaktuar nga dekani i njësisë kryesore. Fituesi paguan tarifën e regjistrimit dhe tarifa e shkollimit paguhet më këste të përcaktuara nga njësia kryesore e arsimit të lartë (fakulteti). Kësti i parë paguhet menjëherë dhe është sa vlera e tarifës për pjesën e studimeve të organizuara. Studentët që kanë transferuar kredite nga programe të tjera të ciklit të tretë paguajnë vlerën përkatëse sipas moduleve lëndore dhe krediteve që ata duhet të fitojnë në programin përkatës të doktoratës. Tarifa është e përcaktuar nga qeveria, e cila përcakton vlerën për pjesën e studimeve të organizuar për çdo modul lëndor në varësi të krediteve që i takojnë atij dhe vlerën për pjesën e studimeve për periudhën që përmbledh kërkimin shkencor dhe përgatitjen e disertacionit, deri në marrjen e diplomës për gradën shkencore “Doktor”.

Specializimi dhe “Master Profesional”

Për t’u pranuar në një program studimi specializimi afatgjatë, kandidati duhet të zotërojë diplomë “Master i Shkencave”, ose “Master i Arteve të Bukura”, apo diplomë tjetër studimi të fituar brenda apo jashtë vendit, ekuivalente me to, dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv”, - thuhet në udhëzimin e MASH-it. Sipas tij, universitetet përkatëse përcaktojnë kriteret specifike të pranimit në këto programe studimi, të cilat bëhen publike para fillimit të pranimeve.
Ndërsa për t’u pranuar në një program studimi “Master Profesional”, kandidati duhet të ketë përfunduar së paku një program studimi të ciklit të parë, si dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv për këto programe studimi, të cilat bëhen publike para fillimit të pranimeve. Udhëzimi përcakton edhe kriteret e pranimit në një program studimi jouniversitar të natyrës profesionale. “Kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses Maturën Shtetërore, ose të zotërojë një diplomë tjetër studimi, të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të, si dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv për këto programe studimi”, - thuhet në dokumentin e MASH-it.

DOKTORATA, 13 DOKUMENTET PËR APLIKIMIN

1- Kërkesa e kandidatit.

2- CV personale dhe bibliografi e punimeve shkencore, të cilat duhet të jenë të dokumentuara (nëse kandidati ka të tilla).
3- Projekt-propozim për temën e disertacionit (me jo më pak se 2000 fjalë), i shoqëruar me një certifikatë të lëshuar nga Komisioni i Vlerësimit të Titujve Akademikë, që vërteton origjinalitetin e temës së propozuar, mbështetur në të dhënat e Skedarit Kombëtar të Doktoraturave.
4- Kopje të noterizuar të diplomës “Master i Shkencave”, ose “Master i Arteve të Bukura”, apo të një diplome tjetër studimi, ekuivalente me to, të shoqëruara me listën e notave apo suplementin e diplomës. Diploma e lëshuar jashtë vendit shoqërohet me vërtetimin e njohjes nga MASH-i.
5- Kopje të noterizuar të diplomave apo certifikatave të kualifikimeve të ciklit të tretë apo të një diplome ose certifikate ekuivalente me to, shoqëruar me listën e notave apo suplementin e diplomës (nëse kandidati e disponon një të tillë).
6- Vërtetimin për vazhdimin e programeve të studimit të specializimit, së bashku me listën e notave të fituara deri në atë moment (nëse kandidati është duke ndjekur një program të tillë).
7 Fotokopje të noterizuar të kartës së identitetit/pasaportës.
8- Dy fotografi për dokument.
9- Dy rekomandime nga persona me titull akademik.
10- Një deklaratë që pranon të shlyejë të gjitha detyrimet financiare lidhur me koston e këtyre studimeve, sipas përcaktimeve të bëra nga vetë institucioni.
11- Dëshmi të gjuhës/gjuhëve të huaja (fotokopje të noterizuara).
12- Vërtetim nga qendra e punës (nëse është i punësuar).
13- Mandat arkëtimi për tarifën e aplikimit për konkurrim.


LLOJET E DIPLOMAVE

“Bachelor”

Lëshohet pas përfundimit të programeve të studimeve të ciklit të parë.

“Master Profesional”

Jepet në përfundim të programit të studimit “Master Profesional”, pjesë e studimeve të ciklit të dytë dhe ofron arsimim dhe trajnim të mirëfilltë profesional të studentit.

“Master i Shkencave” ose “Master i Arteve të Bukura”

Jepet në përfundim të programeve të studimit “Master i Shkencave”, “Master i Arteve të Bukura” ose programeve të integruara në fushat e mjekësisë, të stomatologjisë, të farmacisë, të veterinarisë, të arkitekturës, pjesë e studimit të ciklit të dytë dhe që i pajis studentet me njohuri të thelluara teorike dhe praktike, si dhe trajnim për kërkim shkencor në një fushë brenda specialitetit.

“Doktor” (Dr.)

Kjo diplomë ka për bazë kërkimin shkencor dhe veprimtarinë krijuese të pavarur, duke përfshirë edhe 60 kredite për studime të organizuar. Si rregull, ato organizohen brenda një projekti të madh kërkimor-didaktik e kulturor dhe realizohen në koordinim me zhvillimin e dokumentuar të aktiviteteve të kërkimit të njësisë apo institucionet përkatëse.

Diplomë universitare specializuese

Programi i studimeve specializuese afatgjata janë programe formimi profesional që ofrojnë njohuri për profesione të veçanta në fushat e mjekësisë, të stomatologjisë, të farmacisë, të inxhinierisë, të veterinarisë dhe të drejtësisë (Drejtësia ka Magjistraturën). Ato ofrohen me jo më pak se 120 kredite (sipas ligjit për profesionet e rregulluara). Në përfundim të programeve të studimeve specializuese afatgjata lëshohet një diplomë universitare specializimi në fushën përkatëse.


KUOTAT E QEVERISË PËR MASTERA

a) Kuotat për “Master i Shkencave” 4075
b) Kuotat “Master Profesional” 100
c) Kuotat për transferimin e studimeve 100
ç) Kuotat për të huajt 50
d) Kuotat për të verbrit 20
dh) Kuotat për romët/ ballkano-egjiptianët 20


Albania
Identifikuar


Faqe: [1]   Shko Lart
  Printo  
 
Shko te:  

SimplePortal Classic 2.0.5
Mundeshuar nga MySQL Mundesuar nga PHP psikologji.net | Mundesuar nga SMF 1.1.8.
© 2005, Simple Machines LLC. Te Gjitha Te Drejtat Te Rezervuara.
XHTML 1.0! CSS!
Faqja u krijua ne 0.081 sekonda me 20 veprime.